Gudstjänst , Ronny Leijon

Gudstjänst, Ronny Leijon predikar.