”Stora söndagen” i Viby kyrka

”Stora söndagen” i Viby kyrka